rejestracja*

bezpłatnie

REGULAMIN

Niniejsza Umowa zawiera pełne zasady i warunki, które mają zastosowanie przy użytkowaniu strony www.Handelbot.com

Jeśli chcesz korzystać z serwisu, w tym jego narzędzi i usług należy przeczytać niniejsze warunki użytkowania starannie. Wchodząc na tę stronę lub używając jakiejkolwiek części witryny, jakiejkolwiek zawartości lub usług zgadzasz się być związany warunkami danej umowy. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami, to nie możesz korzystać ze strony lub z jakichkolwiek usług strony.

ZMIANY WARUNKÓW KORZYSTANIA

Zmiany do niniejszej umowy mogą być dokonywane i realizowane przez nas od czasu do czasu bez konkretnie określonego powiadomienia. Umowa na stronie odzwierciedla najnowsze porozumienie i klient powinien dokładnie się z nim zapoznać przed rozpocząciem użytkowania strony.

KORZYSTANIE ZE STRONY

Jest zabronione wykonywanie następujących czynności, a mianowicie: (a) korzystanie z naszej strony, w tym usług i narzędzi, jeśli nie jesteś w stanie podejmować czynności prawnych, jesteś w wieku poniżej 18 lat, lub jesteś tymczasowo lub na czas nieokreślony zawieszony w korzystaniu z naszej strony, usług lub narzędzi (b) umieszczenie elementów w nieodpowiedniej kategorii lub obszarze na naszej stronie internetowej i w naszych usługach, (c) gromadzenie informacji o danych osobowych użytkowników, (d) próby manipulacji kursami oraz zakłócanie inwestycji innym użytkownikom (f) umieszczanie fałszywych, nieprawdziwych, wprowadzających w błąd, zniesławiających lub oszczerczych treści (g) podejmowanie działań, które mogą uszkodzić system.

Użytkownicy powinni zrozumieć, że korzystanie z robota Handelbot na stronie uTrader.com oznacza, że robot będzie otwierał inwestycje w twoim imieniu. Rezultatem tych działań może być wysoki procent zysku, ale zarówno strata depozytu.

INFORMACJA REJESTRACYJNA

Aby zakończyć proces rejestracji na naszej stronie, musisz podać swoje imię i nazwisko, obecny adres, aktywny adres email, nazwę użytkownika i wszelkie inne informacje konieczne w celu zakończenia procesu rejestracji. Kwalifikujesz się tylko jeśli masz 18 lat lub więcej i musisz być odpowiedzialny za przechowywania swojego hasła bezpiecznie oraz za wszystkie działania i treści, które zostały przesłane i dotyczą Twojego konta. Zabronione jest przekazywanie wszelkich wirusów lub jakichkolwiek kodów o charakterze destrukcyjnym. Wszelkie informacje dostarczone przez użytkownika lub zebrane przez strony lub osoby trzecie podczas każdej wizyty na stronie podlegają warunkom Polityki Prywatności Handelbot.comt

TERMIN

Niniejsza umowa pozostaje w pełnej mocy podczas korzystania ze strony. Użytkownik może wypowiedzieć swoje członkostwo w dowolnym czasie z dowolnego powodu, postępując zgodnie z instrukcjami “likwidacja konta” w zakładce ustawień. Ze swojej strony możemy usunąć Twoje konto z dowolnego powodu, w dowolnym momencie. Jeśli korzystasz z wersji płatnej Usługi i dostałeś wypowiedzenie członkostwa w serwisie z powodu naruszenia tej umowy nie będziesz uprawniony do zwrotu niewykorzystanych opłat abonamentowych. Nawet, gdy członkostwo jest zakończone pewne fragmenty niniejszej umowy pozostają w mocy prawnej.

NIEKOMERCYJNE UŻYTKOWANIE PRZEZ CZŁONKÓW

Użytkownikom na tym portalu zabranie się: korzystania z usług na stronie internetowej w związku z wszelkimi komercyjnymi przedsięwzięciami. Obejmuje to umieszczanie linków do innych stron, bez znaczenia czy są to strony konkurencji czy nie. Osoby prawne lub jednostki (nie ogranicza się do organizacji, przedsiębiorstw i zakładów) nie mogą stać się członkami Handelbot.com i nie powinni korzystać ze strony w żadnym celu.

LINKI I KOMPOZYCJA

Nielegalne i/lub nieautoryzowane zastosowania usług, w tym nielegalne podłączenie się do witryny będą badane i zostaną podjęte odpowiednie działania prawne. Niektóre linki są jednak mile widziane i mogą stanowić hiperłącze do odpowiedniej strony w witrynie, pod warunkiem, że: (i) można opublikować link, tylko na forum, czacie lub na tablicy, (ii) nie możesz usuwać lub zasłaniać żadnych reklam, informacji o prawach autorskich ani innych umieszczonych informacji, (iii) link nie sugeruje żadnego sponsoringu lub poparcia twojej witryny, (iv) natychmiast zatrzymasz wszystkie linki do stron po pisemnym zawiadomieniu od nas. Ponadto, należy sprawdzić informacje o prawach autorskich na stronie głównej, którą chcesz udostępnić, aby upewnić się, że jeden z naszych dostawców treści nie ma własnej strategii dotyczącej bezpośrednich linków do materiałów na naszej stronie internetowej.

GWARANCJA WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie dajemy żadnych dokładnych i wyraźnych gwarancji ani zapewnień w odniesieniu do Programu lub jakichkolwiek produktów sprzedawanych w ramach Programu (w tym, brak ograniczeń, gwarancja przydatności handlowej, nienaruszenie lub innych jakichkolwiek gwrancji wynikających z przebiegu realizacji inwestycji oraz przebiegu handlu. Ponadto, nie gwarantujemy, że działanie naszej strony będzie nieprzerwane lub wolne od błędów i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za skutki ewentualnych przerw lub błędów. Możemy zmienić, ograniczyć dostęp, zawiesić lub przerwać pracę strony lub jakiejkolwiek jej części w każdej chwili, co dotyczy informacji, treści oraz usług zawartych na stronie. Poprzez rejestrację i korzystanie z witryny zgadzasz się i rozumiesz, że uczęstniczysz w traidingu na swoją własną odpowiedzialność.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, że wszelkie prawa, tytuły i udziały, w tym, ale nie ograniczając się do praw objętych prawem własności intelektualnej na stronie i dla strony, nie będziesz nabywał żadnych praw, tytułów i udziałów na stronie i dla strony, z wyjątkiem tych ujętych w tej umowie. Nie będziesz modyfikować, dostosowywać, tłumaczyć, przygotowywać prac pochodnych, dekompilować, odtwarzać, demontować lub w inny sposób próbować pozyskać kod źródłowy z naszych usług, oprogramowania lub dokumentacji, lub tworzyć/ próbować stworzyć zastępczą lub podobną usługę lub Produkt poprzez wykorzystanie lub dostęp do Programu lub zastrzeżonych informacji z nim związanych.

POUFNOŚĆ

Użytkownik zobowiązuje się do nie ujawniania informacji otrzymanych od nas lub naszych klientów, reklamodawców, dostawców i użytkowników forum. Wszystkie informacje przekazane do użytkownika końcowego są własnością Handelbot.com. Takie informacje klienta są poufne i nie mogą być ujawnione. Wydawca nie zgadza się reprodukować, rozpowszechniać, sprzedawać ani wykorzystywać komerycyjnie uzyskanych informacji w żaden sposób.

BRAK PRZENOSZENIA PRAW

Twoje prawa niezależnie od ich charakteru nie może być przypisane, ani przenoszone na innych, a wszelkie tego rodzaju próby mogą doprowadzić do rozwiązania niniejszej umowy bez zobowiązań wobec nas. Możemy jednak dokonać przypisania tej umowy do jakiejkolwiek osoby w jakimkolwiek czasie i bez powiadowienia.

ZRZECZENIE SIĘ

Niepowodzenia Handelbot.com, nalegania na wykonanie lub ścisłe egzekwowania wykonania któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie może być interpretowane jako zrzeczenie się jakiegokolwiek postanowień lub praw. Ani przebieg postępowania między stronami, ani handel nie modyfikuje jakichkolwiek postanowień niniejszej Umowy. BinBot może przenieść swoje prawa i obowiązki na mocy niniejszej Umowy na dowolną stronę w dowolnym czasie bez powiadomienia.

ROZDZIELNOŚĆ WARUNKÓW

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków jest nieważne lub niewykonalne z powodu prawa lub decyzji prawnej takie postanowienie będzie brane pod uwagę tylko w zakresie tego warunku, a pozostała część warunków zawartych w niniejszej umowie pozostaje ważna i wykonalna zgodnie z ustaleniami.

CAŁOŚĆ UMOWY

Niniejsza Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z przepisami prawa materialnego Łotwy, bez jakiegokolwiek odniesienia do kolizji przepisów zasad. Umowa opisuje i obejmuje całość porozumienia między nami a wami, i zastępuje wszystkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, oświadczenia, gwarancje i porozumienia w odniesieniu do strony, treści i materiałów dostarczonych przez lub za pośrednictwem Strony, a przedmiotem niniejszej umowy.

WYBÓR PRAWA I JURYSDYKCJI

Wszelkie spory, kontrowersje lub różnice, które mogą powstać między stronami w odniesieniu do lub w związku z niniejszą Umową zostaje nieodwołalnie poddane wyłącznej jurysdykcji sądów w Łotwie z wyłączeniem wszelkich innych sądów i bez prawa do roszczeń w wyniku kolizji z prawem w innych krajach.